Förvaringsvilkor

Förvaringsvilkor

Däckförvaring: Med däckförvaring avses förvaring av däck, fälgar eller hjul (däck och fälgar), nedan gemensamt kallat ”Däck”.

Inlämnare: Med inlämnare avses den som lämnat in Däck för förvaring.

Kund: Med Kund avses ägare till Däck och bil i de fall avtal innehållande bestämmelser om däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan ägare till Däck och bil samt å andra sidan Carpart. Med Kund avses i annat fall den som lämnat in Däck (dvs. Inlämnaren).

Avtal: Med avtal avses förvaringskontrakt.

Förvaringstidens längd: Förvaringstiden för Däck inlämnade före den 31 maj upphör den 31 december och, för Däck inlämnade före den 31 december, den 31 maj.

1. Pris för däckförvaring

1.1 Förvaring av Däck sker till det pris som Carpart tillämpar enligt vid var tid gällande tjänsteprislista. Betalning för förvaringstjänsten erläggs i förskott, kontant, eller efter sedvanlig kreditkontroll, mot faktura. Vid betalning mot faktura ska betalning vara Carpart tillhanda senast 20 dagar från fakturadatum.

1.2 Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635). Vidare uttas en särskild avgift för betalningspåminnelse och inkasso enligt vid var tid gällande lag.

2.0 Förvarade Däck

2.1 Under Förvaringstiden tvättar Carpart förvarade Däck, kontrollerar mönsterdjup samt förvarar Däcken på ett fackmannamässigt sätt. Däck är försäkrade till följd av brand-, inbrotts- och vattenskador för kund som saknar en motorfordonsförsäkring som täcker dessa skador, medan Carpart står för självrisken för kund som har en täckande motorfordonsförsäkring.

2.2 Förvaring i strid mot p. 2.1 utgör fel i förvaringen.

2.3 Är Kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Carparts rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Carparts skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.

2.4 Carparts ersättningsskyldighet till Kund på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet.

2.5 Är Kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

2.6 Är Kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes. Har förvaringsuppdraget avslutats får Kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Carpart om att han vill åberopa dröjsmålet.

3.0 Säkerhet m.m. i förvarade Däck

3.1 Carpart har panträtt i förvarade Däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta avtal. Om Carparts förkommer eller förstörs, har Carpart i stället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan.

3.2 Är Kunden konsument och sen med betalning får Carpart hålla kvar däcken till dess att Carpart fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Carparts fordran.

3.3 Är Kunden näringsidkare och sen med betalning har Carpart rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarade Däck. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Carparts sammanlagda fordringar täcks. Carpart skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.

3.4 Är Kunden konsument och har kunden inte avhämtat Däcken innan Förvaringstidens utgång gäller beträffande Carparts rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982)

3.5 Är Kunden näringsidkare och har Däcken inte avhämtats innan Förvaringstidens utgång tillfaller Däcken Carpart 3 månader efter Förvaringstidens utgång.

4.0 Övriga bestämmelser

4.1 Carpart är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära att vi rättar eller raderar personuppgifter genom att kontakta oss via ola@carpart.se. Utförligare information om vår personuppgiftsbehandling samt kontaktuppgifter hittar du på dackialidkoping.se/integritetspolicy.

4.2 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Carparts skriftliga medgivande.

4.3 Det åligger Kunden att tillse att Carpart har aktuella uppgifter för kallelse till däckskifte.

4.4 Kunden medger att kallelse enligt avtalet skickas till av Inlämnaren till Carpart senast angivna uppgifter. Har kallelse skickats till sådan kontaktuppgift skall Kunden anses delgiven kallelsen.

4.5 Carpart har alltid rätt att utgå ifrån att Inlämnaren – om inte annat särskilt anges på avtalet i samband med incheckning- är ägare av de förvarade Däcken.